Resultat de la recerca

Tornar

MESA SECTORIAL DE DILLUNS DIA 10 D’ABRIL
I. Balears 11 Abr, 2017
historico

MESA SECTORIAL DE DILLUNS DIA 10 D’ABRIL   Avui hem tractat els criteris de quota pel proper curs. Hem d’agrair que hem disposat per primera vegada d’uns criteris per escrit, a partir de l’any passat. De les peticions que hem fet:   1. Hem exigit en compliment de l’Acord Marc, que al manco es complesqui la reducció horària pels majors de 55 anys per tots els docents, que també sigui per secundària. Finalment, al cos de mestres les reduccions ha quedat així: a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanals i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.   b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.   c) 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre. Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.   Pel cos de secundària i resta de cossos quedarà: la Conselleria ens ha comunicat que l’any 2018/19 arribarem a la reducción de les 3 hores lectives.   a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanals i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.   Amb aquesta mesura ens han proposat adelantar el pagament del complement de tutor i cap de departament de gener de 2018 a setembre de 2017.   2. Respecte a l’horari del professorat, posa entre 18 i 21 períodes lectius, en aplicació de l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre (CHL).   Així doncs demanam, que quan se faci el càlcul de la quota, se’ns asseguri que es divideixi per 18 hores, per fer el càlcul de la quota total dels centres.     Consideram que és un encert haver reduït a tots els centres, i nivells educatius en un alumne, la quantitat mínima d’alumnes per desdoblar. També trobam encertat haver pujat les hores de certes coordinacions, així com la intenció d’estudiar la possibilitat de dotar d’auxiliars administratius els CEIPS. Els canvis més importants en relació amb els criteris del curs passat són els següents: Les ràtios de 4t i 5è d’Educació Infantil (3 i 4 anys) seran de 20 alumnes per grup. Es desdoblarà el grup a partir de 22 alumnes. Excepcionalment, en els casos en què no sigui possible desdoblar físicament el grup, es dotarà de recursos addicionals de professorat. Al 1r curs d’Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes. Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes. Als centres que tenguin una ràtio mitjana a l’etapa (Infantil, Primària o ESO) de 27 o més alumnes s’incrementarà la quota de professorat. S’incrementarà la reducció de ràtio en funció de la proporció d’alumnat de necessitats educatives de suport específic (NESE). Es definiran centres d’atenció preferent en funció de la tipologia d’alumnat i se’ls dotarà d’un increment de quota de forma extraordinària, amb la proposta d’inspecció educativa i en funció de la disponibilitat pressupostària S’han establert per primera vegada els criteris per determinar les ràtios de les matèries musicals en els centres integrats de música d’infantil i primària. S’han revisat i actualitzat els criteris de dotació dels equips de professorat de suport. S’han incrementat les reduccions horàries per al professorat d’educació infantil i primària major de 55 anys. En aplicació de l’Acord Marc de setembre de 2015, l’horari lectiu del professorat d’educació secundària, EOI i dels conservatoris professionals de música, estarà comprès entre 18 i 21 períodes lectius setmanals. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència en el centre. S’han incrementat en un 33% els períodes lectius per al Pla d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC) S’ha incorporat la figura del coordinador de coeducació. S’han revisat els períodes de coordinació del professorat de Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes i dels Centres d’Ensenyaments de Persones Adultes.   Des d’ANPE, hem advertit que vetllarem per que es complesquin tots els punts de l’Acord Marc.

Convivència
ANPE LLIURA ELS PREMIS DEL VI CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA
I. Balears 11 Abr, 2017
historico

ANPE LLIURA ELS PREMIS DEL VI CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA   Amb motiu de la celebració el 30 de gener del DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau), ANPE Illes Balears va organitzar una diada, on es varen lliurar els premis del VI Concurs de Dibuix LA PAU VIATGERA.   L'acte es va fer el dissabte  8 de d’abril a les 17h, a les instal·lacions del centre WELLNES Illes de Marratxí, on uns 200 escolars dels centres participants acompanyats de les seves famílies, mestres i tutors varen poder gaudir d'una diada lúdica de jocs cooperatius aquàtics i de l'exposició dels dibuixos fets pels nins i nines participants. Els nins guanyadors del concurs varen recollir els seus premis, un altre per la seva aula i un obsequi pel tutor/a. Varen fer entrega dels premis els representants de les empreses col·laboradores: ILLES (CENTROS DE WELLNES) y BOGARRA (Enmarcaciones y Bellas Artes), Els guanyadors han estat: GUANYADOR A EDUCACIÓ INFANTIL: JULIA MULET del CEIP MARIA DE LA SALUT GUANYADORS AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PETRA PARVU (2ºn curs) del CEIP SA INDIOTERIA i JOSE GONZALEZ (3er curs) del CEIP NOVA CABANA GUANYADOR A SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA: LLUM CAIMARI del CEIP COSTA I LLOBERA de Marratxí. Des d'ANPE Illes Balears volem donar les gràcies a tots els nins, docents, pares i mares, així com a les entitats patrocinadores que entre tots ens heu ajudat a fer possible aquesta sisena edició del concurs La Pau Viatgera. Gràcies a tots per promocionar i difondre la cultura de la pau i la no-violència.

Històric
LA PRÁCTICA DE LA SOFROLOGÍA CAYCEDIANA
I. Balears 10 Abr, 2017

##ANPE ILLES BALEARS####50 HORES HOMOLOGADES####50€ AFILIATS/ 80€ NO AFILIATS##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement es valorarà com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i en la baremació d'interinatges.##Curs composat de dos mòduls dse 25 hores cada un.##

Històric
LLETRES TRIBUNALS I ACTUACIÓ ASPIRANTS CONCURS-OPOSICIÓ 2017
I. Balears 07 Abr, 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Lletres per designar els vocals dels tribunals: G L Lletra per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants: H

Històric
CONSULTA PRÈVIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S´ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE
I. Balears 05 Abr, 2017

CONSULTA PRÈVIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS   El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.   A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre: a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova. b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c. Objectius de la norma. d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.   Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música de les Illes Balears podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, fins dia 28 d’abril de 2017 (inclòs), o per escrit al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat, C/Alfons el Magnànim 29, 4t 07004 Palma. Tel. 971 177755

Històric
CONVOCATÒRIA PLANS D´INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2017-18
I. Balears 05 Abr, 2017

CONVOCATÒRIA PLANS D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 2017-18   Publilcat llista de participants en la convocatòria 2017-2018.

Històric
OFERTA EDUCATIVA 2017-2018
I. Balears 05 Abr, 2017

OFERTA EDUCATIVA 2017-2018   Relació de centres educatius de les Illes Balears amb la seva oferta educativa. En els fitxers adjunts hi teniu a la vostra disposició l'oferta educativa de les Illes Balears per illes. La informació inclou els nivells educatius, a més d'altres dades d'interès com adreces i telèfons de contacte amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Universitat.

Històric
ANPE CRITICA LA PUJADA SALARIAL DEL 1% I EXIGEIX LA RECUPERACIÓ DEL SALARI PERDUT DES DE 2010
I. Balears 05 Abr, 2017

ANPE CRITICA LA PUJADA SALARIAL DEL 1% I EXIGEIX LA RECUPERACIÓ DEL SALARI PERDUT DES DE 2010   En la reunió del Comitè Executiu de ANPE celebrada en el dia d'avui, s'ha acordat per unanimitat exigir al Govern la recuperació del salari perdut per part del professorat en aquests anys, i que hauria de començar amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any. D'altra banda, ha qualificat d'insuficient l'Acord de la Mesa General d'Empleats Públics, signat per alguns sindicats, doncs es limita al compromís d'ofertes d'ocupació pública per a la consolidació de la majoria de les places ocupades per interins existent oblidant-se dels milers de llocs de treball perduts en el sector públic en aquests anys, especialment en el sector docent. El Comitè Executiu d’ANPE, reunit en el dia d'avui, vol posar de manifest que estam de nou davant una altra oportunitat perduda de començar realment la recuperació i la reversió de les retallades sofertes pels empleats públics i, fonamentalment, pel professorat de l'ensenyament públic en els últims anys. Entre ells destacar la gran retallada salarial soferta en 2010 i que va suposar un important minvament retributiu per al professorat i que, unida a les següents congelacions salarials anuals, ha suposat una pèrdua del 20 % del poder adquisitiu dels docents en els últims anys. Per això, el Comitè Executiu d’ANPE, ha aprovat per unanimitat exigir al Govern el compromís ferm de recuperar progressivament en els propers anys el poder adquisitiu perdut, començant des d'aquest any a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que haurien de contemplar una pujada molt major de la plantejada pel Govern del 1% la qual, no només s'allunya d'aquesta necessària recuperació, sinó que acreix la pèrdua de poder adquisitiu acumulada doncs se situaria aquesta pujada per sota de l'IPC. Pel que fa a l'Acord aconseguit per alguns sindicats amb el Govern nacional perquè es realitzin en els propers anys àmplies ofertes d'ocupació pública amb l'objectiu de rebaixar la taxa d'interins fins al 8%, des del Comitè Executiu Estatal d’ANPE s'ha valorat positivament el compromís de reduir les altes taxes d'interins docents existents, si bé s'ha ressaltat la insuficiència del mateix, doncs no només és necessari consolidar l'ocupació temporal existent mitjançant àmplies ofertes d'ocupació pública docent i uns processos selectius que tinguin en compte la realitat del col·lectiu docent amb una situació d'interinitat, sinó també crear ocupació per recuperar, al seu torn, els milers de llocs de treball destruïts en aquests últims anys i que, en el sector docent, es xifren en més de 35.000 en tot l'Estat. Per això, el Comitè Executiu Estatal d’ANPE ha acordat demanar al Govern que aquest Acord de la Mesa General no limiti la negociació en les Meses Sectorials d'Educació, tant del Ministeri com de les CCAA, i que sigui en aquestes Meses on es concretin les ofertes d'ocupació pública en el sector docent perquè, en els propers anys, no solament consolidem les plantilles actuals, com diu el citat Acord, sinó que, a més, siguem capaços d'anar recuperant aquests milers de llocs docents perduts en totes les CCAA per les retallades acumulades, pel que es fa imprescindible revertir els mateixos, fonamentalment la reducció de l'horari lectiu i de les ràtios màximes d'alumnes per aula. D'altra banda, ANPE exigeix al Ministeri d'Educació que lideri, coordini i harmonitzi els processos d'oposicions en totes les CCAA en els propers anys des de la Mesa Sectorial del Ministeri d'Educació. ANPE exigeix amb caràcter d'urgència negociar la concreció d'aquest acord mitjançant un procés d'accés als cossos docents en tot l'Estat a través del com respecti els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat valorant l'experiència docent en la fase de concurs al màxim que permeti la normativa vigent i la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Històric
ANPE ILLES BALEARS A FAVOR DEL PACTE EDUCATIU
I. Balears 05 Abr, 2017

ANPE ILLES BALEARS A FAVOR DEL PACTE EDUCATIU   A la reunió del CEIB d’ahir, des d’ANPE Illes Balears ens vàrem posicionar favorables a la proposta d’un pacte educatiu, com a predisposició inicial però amb la condició que ens mantindrem vigilants en tot el desenvolupament que pugui afectar negativament a les condicions sociolaborals dels docents.     Si els temes professionals i laborals es legislen d'esquena al professorat i no s'aborda una negociació dins el marc de la mesa sectorial i en els fòrums legítimament establerts en tots els àmbits, ens reservam la possibilitat de prendre les mesures que considerem necessàries.     Per ANPE, el Pacte o l'Acord perquè sigui possible, ha de ser polític, social i territorial. Som conscients que el consens sobre aquestes qüestions és complex, però és necessari aconseguir-ho si veritablement volem treure a l'educació de la confrontació ideològica permanent i dotar d'estabilitat al sistema educatiu.   Consideram que és important fer un pacte bàsic d'Estat des del consens i el diàleg posant al professorat com l’accent de la política educativa. Amb un acord bàsic que permeti l'estabilitat normativa des de les millores reals i efectives, i que preservi al sistema educatiu de les retallades pressupostàries. Abordar la situació del professorat i el seu desenvolupament professional, elaborant un Estatut Docent, que reguli la Funció docent des de l'accés fins a la jubilació, passant per l'establiment d'una carrera professional. Elaborar una llei de finançament de l'ensenyament. Per a això és imprescindible augmentar el percentatge de PIB destinat a l'educació fins a aconseguir almenys el 6% en aquesta legislatura. Prioritzar l'ensenyament públic com a garant del principi d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social. Impulsar la vertebració i cohesió del sistema educatiu. Un sistema transferit necessita la tasca de coordinació i lideratge que té encomanada el Ministeri d'educació. Aconseguir un acord bàsic sobre el model i estructura del sistema educatiu i potenciar la Formació Professional com a gran aposta de cara a la millora de la formació i de la inserció professional dels nostres joves.

Convivència
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)
I. Balears 04 Abr, 2017

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)  Especialitats: ENSENYAMENT SECUNDARI - Alemany - Informàtica FORMACIÓ PROFESSIONAL - Perruqueria - Serveis de restauració - Sistemes i aplicacions informàtiques ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES - Alemany CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE PALMA - Dansa clàssica - Pas a dues i Danses de caràcter (Partenaire masculí) El termini per presentar els sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del 5 a l'11 d'abril, ambdós inclosos.

Oposicions
CAMPS D´APRENENTATGE (Curs 2016/2017)
I. Balears 04 Abr, 2017

CAMPS D'APRENENTATGE (Curs 2016/2017)   Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge.

Destinacions provisionals
OFERTA CAMPUS PALMAAQUARIUM
I. Balears 02 Abr, 2017

CAMPUS SETMANA SANTA A PALMAQUARIUM   Els afiliats/des a ANPE teniu fins a un 15% de descompte!

Revistes
ESTRATÈGIES PER A PREPARAR I SUPERAR AMB ÈXIT EL PROCÉS SELECTIU DE LES OPOSICIONS. MENORCA
I. Balears 31 Mar, 2017

##ANPE ILLES BALEARS##Montserrat Fernández García##12 HORES. Aquest curs NO està HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació.##31 DE MARÇ I 1 D´ABRIL##50€ AFILIATS/ 80€ NO AFILIATS##SESSIÓ 1: DIVENDRES DE 16:30 A 20:30 1. Procés selectiu 2. Estratègies per a l'elaboració dels temes 3. Com resoldre amb èxit suposats pràctics 4. Criteris de valoració dels tribunals  SESSIÓ 2: DISSABTE DE 09:30 A 13:301. Estratègies per elaborar la Programació Didàctica 2. Estratègies per a l'elaboració d'Unitats Didàctiques 3. Criteris de valoració dels tribunals  SESSIÓ 3: DISSABTE DE 16:30 A 20:30 1. Com preparar la defensa i exposició de la Programació i la Unitat Didàctica 2. Criteris de valoració dels tribunals   MATRÍTULA ON.LINE ####PLACES LIMITADES. ES PRIORITZARAN LES PLACES ALS AFILIATS. UNA SETMANA ABANS ES CONFIRMARA ALS NO AFILIATS.

Històric
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017
I. Balears 28 Mar, 2017
historico

TRÀMIT PER INSCRIURE’S A LES OPOSICIONS DOCENTS   El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos. Les proves selectives comencen a partir de dia 23 de juny de 2017 (se demanarà als centres que els interins puguin partir un dia abans). Només vos podeu matricular d’una especialitat i una illa.   Vos informam que el sorteig de la lletra dels opositors serà el dia 7 d’abril. També vos deixam les causes d’exclusió de tribunals provisionals, a l’espera que es faci el sorteig de la lletra dia 5 d’abril.   Les causes d’exclusió de tribunals, previsiblement, seran: Professorat que actualment no presta serveis efectius a cap centre docent.Professorat que actualment es troba en situació de baixa maternal o tenen un fill menor de divuit mesos en data 23/06/2017Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data de 15/05/2017 duu més de tres mesos de baixa continuada.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació d’alliberament sindical.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en comissió de serveis a l’estranger.Professorat que a 15 de maig es troba proposat per jubilació amb efectes de 1 de setembre.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres any, o una persona major. Professorat en situació d’abstenció (preparadors d’oposicions). Ocupar un càrrec directiu (director/a, cap d’estudi, secretari/ària) durant el curs 2016-2017, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.Professorat que en el tercer trimestre té una reducció d’un terç o mitja jornada.     Si estau afiliats/des podeu demanar cita per que vos ajudem a fer la inscripció.Teniu un exemple de tràmit al facebook.  

Retribucions
| 52 | 53 | 54 | 55 |
Tornar