Resum de la Mesa Sectorial de dimecres dia 24 de gener


24 Gen, 2024

MESA SECTORIAL DE DIMECRES DIA 24 DE GENER


A la mesa d’avui dimecres hem tractat els següents punts amb la presència del conseller Vera: 

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'acta de sessió anterior. 

2. Proposta d'instruccions per regular l'ús dels telèfons mòbils i dispositius electrònics.

3. Proposta de convocatòria per proveir, a l'illa de Mallorca, mitjançant comissió de serveis, un lloc de feina al DIE com a inspector@ accidental. 

4. Informació sobre la carrera professional dels inspectors d'educació. 

5.  Proposta de convocatòria d'interins curs 2024-2025.

6. Torn obert de paraules.

 

Després d’aprovar l’acta anterior, hem passat al segon punt que es correspon amb una proposta per limitar l'ús del mòbil als centres, pensam que cal establir mesures que permetin un ús responsable d’aquests dispositius per evitar conflictes, problemes de concentració i manca del rendiment, entre altres conseqüències.

▪️ A la proposta inicial es fa referència a la restricció de l'ús del mòbil per part del professorat, tenint en compte que se suposa que ja es fa un ús responsable d’aquesta eina, perquè s'utilitza per fitxar, posar notes, fer trucades de coordinació, entre altres gestions. A més, la mateixa administració ha fomentat l’ús d’aquest dispositiu facilitant aplicacions de treball com el GestIB mòbil.

▪️ D’altra banda, quan es fa referència al fet que es permeti accedir a continguts sense consentiment en els mòbils dels alumnes, suposa la vulneració del dret a la intimitat i creiem que als docents no els hi correspon aquesta responsabilitat. 

En conclusió, consideram que ha de limitar-se l'ús del mòbil durant la jornada escolar a excepció de determinats moments en que la realització d'una activitat didàctica estigui justificada, per tal de garantir una digitalització responsable evitant els conflictes que sorgeixen, que de cada vegada són més freqüents.

Al tercer punt ens han presentat la convocatòria per cobrir una plaça del DIE a l’illa de Mallorca, on es segueixen els criteris de resolucions anteriors.

▪️ Requisits: funcionari de carrera, amb antiguitat i experiència de 8 anys, amb títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana.

▪️ Presentació de sol·licituds telemàtica amb un termini de participació de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.

▪️ Durada: d’un any, prorrogable si no es convoca per procés selectiu.

▪️ Publicació dels resultats: a la pàgina http://die.caib.es

▪️ Les bases de la convocatòria (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2), el barem (annex 3) i el full d’autovaloració dels mèrits (annex 4).

 

Al quart punt ens plantegen establir una carrera professional pels inspectors d'educació, tal com ve recollit a l’Acord Marc, on proposen treballar-la en properes Meses Tècniques.

En el cinquè punt del dia s’ha tractat l’esborrany de la próxima convocatòria d’interins, que presentarà algunes modificacions del barem. Aquesta resolució es publicarà el 27 o 30 de gener. El termini per presentar sol·licituds serà de l’1 de febrer fins al 25 de març.

Des d’ANPE hem treballat per aconseguir que es permeti un barem continuista, adaptat a la nova realitat, permetent que l’experiència a la pública sigui determinant a l’hora d’adjudicar les places i que al mateix temps, permeti la incorporació de nous docents potenciant la superació de processos selectius.

Cal recordar que es manté la prelació dels docents majors de 55 anys amb més de 10 anys d’experiència, seguit dels interins amb 10 anys o més d'experiència i finalment, els admesos per ordre de puntuació. A més, s’ha inclòs una excepció del requisit de titulació a l’apartat 2bis, que permet la incorporació dels 17 professors d’FP acomiadats.

Després de recollir totes les propostes de la part social, l’Administració ha plantejat un barem amb cinc apartats que permeten mantenir l’experiència docent il·limitada, potenciar la formació acadèmica, mantenir la formació permanent ja realitzada, reconèixer la superació de les diferents fases dels processos selectius, així com incloure un darrer apartat que valori diferents càrrecs i funcions. Cada un dels apartats es valorarà fins a 30 punts, on la suma de tots serà d’un màxim de 75 punts.

Hem fet èmfasi en incrementar la puntuació de l’apartat 4 de manera consensuada, per l’esforç que suposa la preparació i superació de la primera fase d’oposició així com el fet de superar tot el procés i quedar sense plaça.

D’altra banda, hem volgut mantenir i facilitar la tutorització, amb la intenció de protegir a qui ha optat per l’itinerari públic, envers  altres sectors i comunitats. Així, amb aquesta nova proposta es minva la burocràcia que duia implícita l’avaluació i es considerarà tutoritzats qui treballi 30 dies consecutius o 60 dies discontinus, sense informe negatiu.

Entre altres novetats, es crearà una comissió de valoració dels títols de l’annex 4, així com agilitzar les substitucions establint la preferència als interins admesos a la borsa al tràmit urgent.

Finalment, al torn obert de paraula, el Conseller ha donat explicacions sobre la reestructuració de la Conselleria i els problemes que han sorgit a l’escola nàutico-pesquera. S’ha recordat:

▪️  Que les oposicions seran anuals amb el requisit lingüístic complet (C1+ folc).

▪️  Es crearà una mesa per tractar la formació, homologació i gestió dels cursos, amb la intenció d’agilitzar els tràmits burocràtics, així com una Mesa per tractar l’excés de burocràcia. 

▪️  Està previst que es publiquin les plantilles orgàniques demà dijous 25 de gener.

▪️ En darrer lloc, hem demanat el tancament del CFIRDE, per ser una estructura innecessària quan tenim els CEPs per realitzar aquesta funció.