Resum Mesa Sectorial de dimarts 28 de juny


28 Jun, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 28 DE JUNY

A la mesa sectorial d’avui dimarts, hem tractat: 

  1. Proposta per formar part de la llista per proveir llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.
  2. Proposta de criteris de centres d’atenció preferent (CAP) establint mesures de suport, dotació específica i classificació com d’especial dificultat.

Pel que fa al proveïment es farà de la mateixa manera que convocatòries anteriors. 

  • Requisits: funcionari de carrera, amb antiguitat i experiència de 8 anys, amb títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana. 
  • Presentació de sol·licituds telemàtica, on es plantegen 3 places a Eivissa i 1 a Mallorca.
  • Termini de participació: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, que està prevista per aquest dijous dia 30 de juny o dissabte 2 de juliol.
  • Durada: d’un any, prorrogable per un any més. 
  • Hi haurà una comissió de selecció, on s’estableix una fase de concurs i una fase de projecte i entrevista. 
  • Publicació dels resultats: a la pàgina http://die.caib.es
  • Les bases de la convocatòria (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2), el barem (annex 3) i el full d’autobaremació dels mèrits (annex 4).
  • El DIE citarà els aspirants per ordre de llista per tal que n’escullin un lloc de feina d’entre els disponibles. La tria es realitzarà de forma presencial a la seu del DIE a Mallorca, Menorca o Eivissa a elecció de l’aspirant.

Pel que fa als nous criteris de dotació dels Centres d’Atenció Preferent, es pretén establir major puntuació al CGT, amb incentius econòmics de fins a 300 euros per unitat i amb una dotació extra que pot arribar 1h per cada 12 alumnes. Pel que fa al perfilament associat, ens han explicat que va referit a l’especialitat que el centre demanarà.

Des d’ANPE hem plantejat que les Illes Balears haurien de ser considerades com a places de difícil cobertura, com les Illes Canàries, que ja contemplen una rebaixa lectiva i tenen un complement per residència que duplica el de Mallorca, i fins i tot triplica o quadruplica la doble insularitat.

Finalment, valoram aquest petit increment de quota oferit, però el trobam del tot insuficient. Per aquest motiu, des del sindicat mantenim la concentració plantejada per aquest divendres dia 1 de juliol davant el Consolat de la mar, ja que el professorat està esgotat amb els nous canvis normatius, perquè cal una rebaixa en l’horari lectiu i és necessari dignificar la tasca docent a les illes, els quals han perdut el seu poder adquisitiu per la carestia de la vida.