Mesa Sectorial de dimecres 22 de desembre


22 Des, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 22 DE DESEMBRE

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts:

 1. Lectura i aprovació de les actes pendents.
 2. Mesures d'actuació Pla Integral de Formació Professional 2022-25.
 3. Proposta de modificació de la convocatòria d’oposicions docents pel 2022.
 4. Proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern permís COVID.
 5. Proposta de resolució de convocatòria d’interins per al curs 2022-2023.
 6. Torn obert de paraules.

Al primer punt, s’han aprovat les actes anteriors.

Pel que fa a les Mesures d'actuació Pla Integral de Formació Professional, hem demanat al Sr. Baos, perquè s’adjunta més informació a una reunió tan important com avui, i no s’ha traslladat a un altre dia, per poder tractar més a fons els altres punts. Ens han donat fins al dia 15 de gener per trametre les aportacions.

Pel que fa a la modificació de la convocatòria d’oposicions pel 2022, han explicat que finalment es llevarà la taxa de reposició del 2021 que suposen 384 places menys, per deixar la convocatòria inicial de 796 places, on es retorna al model del 2017, amb caràcter eliminatori, part pràctica i modificant la tria a una bolla menys per escollir temes a la part A de la primera prova.

 • El barem de la fase d'oposició serà de 2/3 i la fase de concurs serà d'un 1/3, on 5 punts seran per antiguitat, 2 punts per titulació i 2 punts per formació (fins a un màxim de 10 punts). Recordar que només es tindrà en compte fins a un màxim de 5 anys d’antiguitat i l’experiència per any treballat a un centre públic equival a 1 punt, i a 0,5 punts a centres privats-concertats.  L’inici del procés serà a partir del 25 de juny. El desglossament final de les 796 places per cossos seria: 286 places pels Professors d’Ensenyament Secundari (cos 0590), 33 places pels Professors tècnics d’FP (cos 0591), 7 places pels Professors d’EOI i 470 places pel cos de Mestres (0597).
 • Des d’ANPE hem sol·licitat que es tinguin en compte les aportacions de millora que vàrem plantejar a la darrera Mesa, per tal que aquestes proves es facin amb màximes garanties des dels tribunals.

En relació amb la proposta de modificació del permís COVID ens comuniquen que es prorroga aquest permís. D'una banda, possibilita una reducció del 50% al 100% de la jornada de treball, amb caràcter no retribuït, per atendre persones en situació de quarantena per la COVID-19. Afectaria els funcionaris de carrera, interins i personal laboral.

 • Des d’ANPE hem demanat que seria convenient que aquest permís fos retribuït o parcialment retribuït.

Al punt 5, la proposta de resolució de convocatòria d’interins per al curs 2022-2023, la directora general ens comunica que es manté el caràcter general de les convocatòries anteriors amb la finalitat de no afectar els futurs canvis que se’n puguin derivar de l’Icetazo. Les modificacions que s’han fet, són:

 • Donar cabuda als ciutadans afectats pel Brèxit (afecta 3 interins en llistes).
 • Es treu l’opció de places compartides o itinerants, per tal que es pugui triar al mateix tràmit de selecció de places de l’estiu directament).
 • Amb la finalitat d’agilitzar el tràmit de substitucions (a l’extraordinari i a l’urgent), quan l’interí adjudicat demani excedència de la plaça adjudicada, es trucarà directament als qui la varen triar, i serà obligatori que l’acceptin.
 • Pel que fa a la càrrega de documents adjunts al tràmit telemàtic, només es permetrà carregar formats pdf, ja que altres formats donaven problemes.
 • Han eliminat el punt 3 de les excepcionalitats, on només es podran contractar interins que disposin d’un grau o equivalent, i aquest es podrà presentar fins al darrer dia de la convocatòria. Aquells que disposin només de la titulació d’FP només podran continuar com a professors especialistes, a l’espera de com es concreta quan es desenvolupi la futura llei d’FP.
 • També s’ha llevat el punt 17, on es regulen els nomenaments i cessaments a l’espera de la modificació final de l’Icetazo.
 • Finalment, pel que fa a l’Annex 4, s’han tingut en compte les reclamacions fetes abans de 31 d’agost de 2021, afectant unes 40 titulacions.

D’aquesta manera es manté la borsa única. Les integracions automàtiques pels que ja hi són a la borsa i les noves sol·licituds seran del 25 de gener al 23 de març del 2022. Es manté que la formació comptarà fins a 31 d’agost del 2022 i els nous títols fins al darrer dia del tràmit. És obligatori triar, almenys, una especialitat o funció i una illa. La selecció de les opcions d’illes i de places a mitja jornada és voluntària, però si es trien s’hauran de marcar. La tria serà voluntària per les substitucions, amb el procediment ordinari, extraordinari i urgent. Es manté la tutorització a trenta dies treballats. Es prorroga el mateix barem afegint la puntuació d’aprovar sense plaça pel 2022.

 • Des d’ANPE hem valorat que es mantingui el barem mentre es resol la normativa estatal. També desitjam que la tria de places pugui ser voluntària i es meriti l’experiència, la formació acadèmica i permanent fins al darrer dia de la convocatòria. A petició del col·lectiu d’aprovats sense plaça, hem demanat que es permeti puntuar totes les convocatòries. Per concloure hem traslladat la necessitat de millorar la plataforma web de la conselleria perquè no caigui al llarg dels processos vinents sobre interins i oposicions.

Al torn obert de paraules la Conselleria informa que les plantilles del cos de mestres estan al 92% amb 104 noves places. Pel que fa al cos de secundària i resta de cossos estan per davall del percentatge anterior, on a Mallorca tenim 257 places més de secundària, 47 a FP, 1 a EOI; a Menorca es consoliden 29 places de secundària, 9 d’FP, -1 d’EOI; a Eivissa 46 de secundària, 8 d’FP, a l’escola d’art 2 més i a Formentera 2 places. A més, amb la pujada dels contagis, des de la DG de personal docent es traurà al tràmit de substitucions de gener 20 places COVID més, on el repartiment serà de 4 substitucions a Eivissa, 2 a Menorca i 14 a Mallorca, on la meitat seran d’EI i l’altra de PRI.

 • Hem demanat que es clarifiquin tots aquests processos de funcionarització, per tal de compatibilitzar i garantir l’execució de totes les propostes.
 • Hem recordat que correspon al Ministeri liderar i coordinar aquests procediments amb la resta de territoris, per garantir la continuïtat de personal interí docent de la nostra comunitat autònoma.
 • Hem plantejat si se’ns reunirà per analitzar la pujada de casos d’infecció als centres educatius, per plantejar la possibilitat d’un canvi d’escenari, baixant les ràtios, augmentant els espais i el número de docents, així com incrementar les mesures higièniques i sanitàries, i com han quedat els protocols sanitaris amb aquesta situació.
 • Finalment hem demanat quan es preveu administrar la tercera dosi voluntària a tots els docents.

 

 

oposicions-2022