Mesa Sectorial extraordinària d'avui divendres 4 de desembre


04 Des, 2020

MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA DE DIVENDRES 4 DE DESEMBRE 

A la mesa sectorial extraordinària d’avui divendres 4 de desembre, hem tractat l’anàlisi de l’inici de curs escolar.  

Per començar el Conseller d’educació ens ha fet arribar tota aquesta documentació explicant les actuacions de la Conselleria d’Educació al llarg de la pandèmia, i la seva intenció de treballar una proposta d’Acord sobre millores sociolaborals per treballar al mes de gener. 

Al nostre torn de paraula, des d’ANPE hem agraït a l’administració aquesta Mesa d’anàlisi i valoració d’aquest inici de curs. Hem expressat que la nostra línia d’actuació és traslladar la veu dels docents, fer crítiques de les mancances detectades i realitzar aportacions constructives per millorar el dia a dia de la vida als centres educatius. Hem traslladat al Sr. Martí March, la nostra valoració sobre l’inici del curs escolar fent servir les enquestes realitzades als centres, recollint l’opinió del professorat de l’ensenyament públic. Hem fet saber que hem fet dos repartiments de material sanitari, amb 100.000 mascaretes quirúrgiques, 40.000 FFP2, 27000 gels hidroalcohòlics, 20.000 pantalles facials i pòsters COVID pels col·legis. 

Les reivindicacions i la quantitat de notes de premsa que hem fet des del mes de Març han tingut la finalitat de posar l’educació i el paper dels mestres en primera línia, ja que constituïm un dels pilars essencials de la societat del benestar. 

Per començar hem criticat la descoordinació entre el Ministeri i la comunitat autònoma, des de l’inici de la pandèmia. 

Després d’analitzar els formularis realitzats podem confirmar les següents conclusions: 

  • Més del 50% dels docents ha vist modificat el seu horari de treball en un increment d’hores lectives, i fent docència d’especialitats que no li corresponen. 

  • De manera generalitzada, els IES han perdut professorat respecte a l’any anterior.  

  • Malgrat que s’ha reforçat el suport, els alumnes amb necessitats especials estan més desatesos perquè els mestres de suport s’han reconvertit en tutors. 

  • La majoria de docents reclama la importància de disposar d’un infermer@ escolar a cada centre educatiu. 

  • Fan falta nous espais per baixar la ràtio d’alguns centres, on trobam aules que superen els 20 alumnes. 

  • A les escoles falta material EPI, sobretot mascaretes FFP2 (per docents vulnerables i mestres d’infantil). No sabem quan arribarà el material que s’ha adquirit per Educació. 

  • La majoria dels centres han pogut adaptar els espais suficients per fer desdoblaments necessaris, la qual cosa posa de manifest el treball efectiu fet pels equips directius a l’hora d’organitzar els centres i dur endavant els plans de contingència. 

Ara que s’ha iniciat aquest nou curs, des d’ANPE volem advertir que: 

- El 93% dels docents reclamen la implantació de la figura d’una infermer@ escolar a cada centre educatiu. 

- La reconversió dels mestres especialistes i de suport en tutors fa que els alumnes amb necessitats estiguin més desatesos i el currículum de matèries com música, plàstica, educació física o altres, es vegin afectats. 

- Els romanents que es varen llevar als centres públics, amb 1,8 milions d’euros el mes de gener, els hauria fet falta per comprar material sanitari des del març passat o per pagar l’increment de despesa en calefacció per tenir les finestres obertes. 

- Amb la quantitat d’hores extres que fan els docents, adaptant les programacions als canvis d’escenari del confinament passat o a l’escenari B d’enguany, el marcatge horari determinaria que se’ls ha d’abonar un “complement extra” per les tasques fetes, i no llevar el 2,9% que els hi correspon per llei, on som l’única CA que no actualitza aquesta retribució.  

- Alguns professors tutors substituts encara no han cobrat el complement de tutoria que se’ls va prometre. 

- S’ha traslladat moltes responsabilitats als equips directius i al professorat, amb manca d’instruccions clares per part de Conselleria. Com per exemple amb els criteris de promoció i titulació, deixant als equips docents la decisió de promoció i/o titulació amb matèries suspeses, o amb l’obtenció del títol de graduat amb menys d’un 5. 

- Els Instituts ens han informat que han perdut professorat si es comparen amb l’any anterior, on es pot concloure que hi ha hagut un traspàs de docents dels instituts cap als centres d’educació d’infantil i primària que no s’ha negociat en Mesa Sectorial. Aquest fet s’ha confirmat amb l’augment a 19 hores lectives que varen detectar a les enquestes fetes des d’ANPE i altres mesures de repartiment d’horaris. 

- Els majors de 55 anys segueixen sense la reducció de les 3 hores lectives setmanals, especialment si són interins, perquè canvien de centre. 

- Han faltat espais per baixar les ràtios d’alguns centres, i ja vàrem proposar  que es podien haver llogat aules modulars. 

- Ha faltat previsió quant a la formació digital, ja que s’ha començat una vegada iniciat el curs per abastir a 8000 docents, quan tenim més del doble en actiu. Hem tingut la sort que les dades de contagi no hagin suposat un nou confinament que generin una bretxa educativa. 

- Ha faltat un pla de repàs dels continguts del darrer trimestre del curs anterior, per tal de minvar aquesta bretxa en les matèries. 

- El que sí ha funcionat són els grups de substitució ràpida COVID, les 2000 substitucions fetes fins ara. També ha estat un èxit els tràmits urgents per cobrir ràpidament les baixes del professorat, encara que es disposi de docents sense tots els requisits, ja que no podem deixar els alumnes sense professor. 

- Fa falta un fons social compensatori per cobrir el permís habilitat pel personal docent quan es vol fer cura d’un familiar, ja que els fills de molts de docents es poden veure obligat a estar confinats per ser contacte estret, obligant a un dels progenitors a acollir-se a aquest permís de manera periòdica sense cap compensació.  

- Pel que fa als EPIs, s’ha cercat un altre proveïdor de mascaretes de tela? Ja que no es poden planxar i no disposen de doble capa per poder posar-hi un filtre TNT, i no s’ha entregat FPP2 a tot el personal vulnerable  

- Pel que fa al reforç de neteja, les contractacions extres amb durada de 6 mesos s’allargaran fins a final de curs? 

- El professorat està esgotat, i estam preocupats per si poden mantenir el ritme després del nadal.  

- El nou escenari que preveu la Conselleria de presencialitat a 2n d’ESO i 2n de batxillerat, s’ha tingut en compte que molts de docents que imparteixen batxillerat són de risc i fan teletreball? S’ha previst la seva possible baixa? S’ha previst que la seva substitució per nous docents no experimentats en aquest nivell pot afectar a les properes proves EBAU? 

- Volem manifestar que la Mesa Sectorial està legitimada per la negociació, on no sempre es té en compte, com per exemple al Consell de Govern de divendres passat (27 de novembre) pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària, s’han aprovat noves ràtios i mesures que no han passat per la Mesa Sectorial d’Educació i afecten les condicions sociolaborals dels docents de manera indirecta. “Tenim preguntes com: Qui estableix el nivell de risc? A partir de quan s’aplica un nivell de risc? Qui decideix quan es canvia de nivell de risc? Qui reverteix aquesta situació? Les mesures de seguretat es garanteixen als espais comuns amb més alumnes? S’han plantejat lloguers d’aules prefabricades als Instituts si no basten els espais? S’ha plantejat Educació que molts de docents del batxillerat són de risc? Hi haurà personal experimentat suficient per cobrir amb substitucions de batxillerat si aquests docents es posen de baixa?” 

Finalment, hem reclamat una altra Mesa d’anàlisi i valoració al proper trimestre, per tal de poder detectar les mancances, escoltar les demandes del nostre professorat i establir les millores necessàries per poder continuar amb un curs sanitàriament i educativament segur. El conseller d'educació ha suggerit fer una mesa el mes de gener per iniciar una negociació sociolaboral amb temes d’oposicions, interins i carrera professional, entre d’altres aspectes.

Als documents adjunts podeu descarregar l'informe explicatiu sobre l'inici de curs elaborat per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

informeexplicatiu