Mesa Sectorial divendres 31 d'agost


31 Ago, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 31 D’AGOST

Avui dilluns dia 31 d’agost, hem tingut una mesa sectorial extraordinària amb la presència del Conseller d’Educació i de tots els directors generals d’educació, on hem tractat:


A. L'Esborrany de Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual es modifica per incorporar noves mesures sanitàries la resolució conjunta anterior, al 6 de juliol, sobre l’aprovació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

B. L’Annex 4. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.

C. L’Annex 5. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius.

 

  • El Sr. Martí March volia convocar la Mesa per parlar de les noves condicions sociolaborals i la possibilitat d’incrementar la plantilla docent. Aquest nou escenari cal més espais, baixar les ràtios i incrementar la plantilla de professorat. Els protocols s’adaptaran, i a recordat un acord ministerial per l’inici de curs, sanitàriament i educativament, i així donar un missatge de tranquil·litat. Les necessitats que demanen els centres suposen una nova incorporació de 102 nous docents, on el 70% aniran a la pública, 
  • El director general Antoni Morante, informa que han creat un comitè d’experts d’educació i salut, i que s’ha optat per l’escenari B, amb protocols adaptats i més detallats, fent l’ús obligatori de la mascareta, de la distància i de la ràtio, amb possibilitat de presencialitat a partir de 2n d’ESO. S’ha creat la figura del coordinador COVID, habilitant un telèfon i email amb el centre de salut. Informa de 20-30 aules modulars amb un afegit d’uns 50 nous espais a altres llocs habilitats conjuntament amb els ajuntaments.
  • La Sra. Mª Antònia Serra informa dels canvis dels protocols, procurant que els alumnes ocupin sempre el mateix lloc a l’aula. L’acollida escalonada permetrà donar una formació a l’alumnat per tal d’explicar les mesures protocol•làries establertes per educació i salut. Pel menjador i les activitats extraescolars, els grups estables de convivència s’han de separar 2 metres, i dintre d’ells 1,5 m, així com esglaonar en diferents torns. Hi haurà un departament COVID per cada illa, amb un telèfon i email de contacte.
  • La directora de personal docent Rafi Sánchez, informa de la substitució immediata del professorat i del cobrament del complement de tutoria pels nous cotutors assignats.
  • El secretari general Tomeu Barceló, informa de l’increment de la neteja dels centres, amb la substitució immediata del personal per garantir les mesures higièniques.
  • El director general d’FP Antoni Baos, informa que flexibilitzaran les pràctiques de les FCT amb mesures i fórmules que les possibilitaran.

Des d’ANPE hem iniciat el nostre torn demanant que les negociacions s’han de fer amb més temps per poder fer les aportacions necessàries i establir una veritable negociació. A la reunió del Ministeri, de dijous passat, on es va aprovar un document amb unes pautes unificades de mesures sanitàries per implementar als centres, referent a l’ús de les mascaretes, grups de convivència estables i del coordinador COVID a cada centre. Malgrat que aquest document pot ser aprofitable per regular algunes mesures sanitàries, té moltes mancances pel que fa a les mesures organitzatives i acadèmiques dels centres, que són necessàries per a la posada en marxa de l’inici de curs, ja que no estan definides les ràtios, ni els desdoblaments dels grups, ni els horaris i l’increment de plantilla és deficient, amb disparitat entre els diferents territoris. Recordar també, que ja vàrem fer arribar tota una sèrie de punts claus imprescindibles per afrontar l'inici de curs i negociar.

Entrant en les aportacions a cada document, ho dividim en tres blocs:

A) LA MODIFICACIÓ DE L'ESBORRANY DE RESOLUCIÓ CONJUNTA DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA I DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, on l’escenari B suposa la modificació d’alguns apartats. Els més destacats han estat:

1. L’ús obligatori de la mascareta a partir de 1r de l’Educació Primària, amb determinades excepcions. Qui subministrarà les mascaretes als alumnes? 
2. La informació i formació adequada als docents per part de la Conselleria. Com es farà aquesta informació si no es disposa d’infermer@ escolar? Com es farà la formació dels 13.500 docents que s’inicien dia 1 de setembre?
3. A l’Educació Primària es podran autoritzar fórmules que no suposin la presencialitat completa. De quina manera es farà?
4. Que vol dir que les ràtios es trobaran entorn de 20? Que passa amb el curriculum de MU, FI i EF?
5. A l’Educació Secundària es proposa la semipresencialitat. Serà la mateixa fórmula per tots els centres o hi haurà disparitats?
6. Per garantir els espais, s’ha plantejat el lloguer d’aules modulars al pati, ja que aquest pot disminuir per què hi haurà torns?
7. Es pretén incrementar les hores d’atenció directa, respectant les reduccions dels majors, però, les hores de reducció de majors de 55 anys s’han concedit a tots els interins i funcionaris?
8. Vàrem detectar un increment de 18,75 a 19 hores. Ara es podran ampliar els períodes lectius als IES fins als 21 períodes lectius, s’ha plantejat si són suficients aquests docents?
9. S’incrementen les guàrdies de professorat, saben que al cos de mestres les guàrdies de pati computen dins la jornada lectiva i al cos de secundària no? I encara així les incrementen sense computar-les com a no lectives?
10. Les activitats a distància, s’ha establert una mateixa metodologia per unificar una plataforma educativa comú per tots els centres educatius de balears?
11. Es planteja fer tors de de matí i horabaixa, saben que els sanitaris, que fan torns, tenen un plus de turnicitat i un altre de perillositat? (en el cas dels docents, els grups de més de 10 suposa un risc pel contagi).
12. Aquesta alternança metodològica, com permetrà combinar al docent les classes presencials amb les telemàtiques?
13. Hi haurà nous espais/aules per aquests cotutors? Seran dins del centre?
14. Perquè no s’ha assignat una major quota de professorat abans, per tal que el centre es pugui organitzar i distribuir millor els recursos?
15. L’acolliment progressiu i els torns d’entrada són una bona mesura per evitar aglomeracions, s’ha pensat en què el professorat faci una quarantena prèvia, incorporant-se 3 o 4 dies després, especialment si ha estat de viatge?
16. Com s’assegura que el transport escolar adoptarà les mesures necessàries per mantenir la seguretat? 

  •  La Ministra Celaá ha dit que els seients seran fixes i duran mascareta. De què serveixen els grups bimbolla llavors? (És possible deixar un seient o 2 entre nins? O ajuntar al grup bombolla i separar-lo del següent 2 files?)
  • Com es podrà dur a terme el servei de menjador sense que es garanteixi que no hi ha possibilitat de contacte entre diferents grups estables? Es durà el menjar a cada aula? 

17. Com es duran a terme les activitats extraescolars: les faran tots els centres o no?
18. A totes les aules de tots els centres es podrà mantenir aquesta distància? Perquè no es planteja mesures especials pels alumnes sensibles i de risc? (a primera fila,...)
19. L’obligatorietat de la mascareta per tothom, a partir de 1r d’EP es podrà complir?
20. El material sanitari ja està als centres? 
21. La periodicitat aleatòria de la Tª es farà per part dels serveis sanitaris a alumnes i docents? Es disposarà d’infermera escolar?
22. I que passa amb aquesta aula? Es tanca? 
 

B) ANNEX 4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 ENTRE L’ALUMNAT DEL CENTRE

1. Pel que fa a l’establiment de la coordinació entre salut i el centre escolar, es posa de responsable a l'equip directiu? Perquè no es posa un/a infermer@ escolar? El professorat no és competent en matèria sanitària. A Madrid hi ha 700 infermeres escolars. Quines hores de coordinació s'assignarà si els equips directius ja estan alliberats de classe? Aquest replantejament d’escenari torna a recaure sobre els equips directius. Totes aquestes responsabilitats a canvi d’uns dies de lliure disposició? 

2. Pel que fa a la Informació a la comunitat educativa, ens reiteram que aquesta funció ha de recaure sobre la infermer@ escolar.
3. Respecte a la declaració responsable que han de signar el pares, això eximeix de qualsevol responsabilitat al professorat del centre en cas de contagi?
4. Pels alumnes amb malalties cròniques, es donarà material sanitari i mesures majors? Ja estan als centres?
5. Com se substitueix al mestre que acompanya el nin a aula aïllament i espera als pares fins que el recullin, mestres que serà el que estigui a aula quan apareguin els símptomes en el nin? Pot haver-hi una persona designada? Es diu que s’enviarà un professors substitut no vulnerable. Pel que fa a la substitució del professorat en risc, com s'enviarà el substitut interí en llista, com se sap si són no vulnerables? 
6. Les mascaretes quirúrgiques, FFP2, les pantalles facials i bates ja són als centres? Quantes? Quina previsió d’alumnat en risc suposen?
7. Qui pagarà la prova PCR de l’alumnat que presenti símptomes i del seu cercle més íntim?
8. Pel que fa a l’alternativa de tancar el centre escolar o fer semipresencialitat, qui ho decideix si ja estam en l’escenari B?
9. El Model de declaració responsable per les famílies, que passa si no el signen? O si no volen dur el nen a l’escola?
Finalment, s’explicarà el protocol als nins per tal d’evitar estigmatitzacions i així com saber com actuar.
 

C. L’ANNEX 5. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 ENTRE ELS PROFESSIONALS DELS CENTRES EDUCATIUS.

1. Els docents vulnerables diu que estaran fent classe, no se’ls assignarà teletreball? Que es recomanarà des del SPRL? Són conscient que aquest personal es pot donar de baixa de manera general? Els mestres tindran un permís o serà una baixa de la Seguretat Social quan hagin de fer quarantena?
2. Què passarà amb les FCT dels alumnes en el cas dels estudis d’FP?
3. Es confirma que la substitució del professorat en risc o que presenti símptomes serà en 24 h pel procediment d’urgència? 
4. De la mateixa manera que l’alumnat s’incorporarà gradualment, s’ha plantejat una prequarantena de 3-4 dies, amb prova PCR per, aquell professorat que hagi estat de viatge, presenti símptomes o estigui en situació de risc? 
5. Es prendrà la Tª a tot el professorat quan arribin al centre? Hi ha termòmetres d’infrarojos a tots els centres?


Després de fer les aportacions i analitzar la proposta del Conseller, ANPE considera insuficients les mesures aportades en la Mesa Sectorial, per no disposar dels docents, ni els espais, ni les ràtios necessàries, per a assegurar un curs semipresencial amb garanties sanitàries i educatives. L'aposta d'incorporar 72 nous docents per a la pública continua sent insuficient per a garantir els recursos que necessitem. A més el sindicat mèdic ha recomanat PCR per als docents i test de saliva per als alumnes abans d'iniciar el col•legi, i de no ser així retardar-lo fins que es tingui controlada aquesta segona onada del virus.