Reunió telemàtica amb la Conselleria d'Educació


16 Abr, 2020

 

REUNIÓ TELEMÀTICA AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

Després de la reunió d’ahir de la Conferència Sectorial d’Educació, hem tingut avui una Mesa Sectorial d'Educació de caràcter extraordinari amb la presència  de tots els directors generals d'Educació i na Maria Antònia Serra, a excepció de n’Amanda Fernández. Els punts a tractar han estat:

1. Informació del desenvolupament del procés selectiu i el seu ajornament a l’any 2021.

2. Informació sobre les instruccions d’avaluació de final de curs.

Per començar, el Conseller d’Educació tenia una altra reunió més tard, i ha fet una intervenció de manera global. Pel que fa al procés selectiu ha explicat que la setmana passada va dur a Consell de Govern la proposta d’ajornament de la Mesa pendent de la confirmació de Madrid. No s’ha aclarit el malentès produït amb els mitjans de comunicació.

A continuació, Martí March, ha comunicat que el Ministeri ha donat el vist i plau amb l'informe favorable de mantenir les places ofertades pel curs vinent.

A més, ha anunciat que es negociarà, a partir de setembre, una calendarització de l'oferta pública, amb una proposta d'un pacte/mesures d'estabilitat per donar continuïtat als funcionaris interins. D’aquesta manera es confirma oficialment l’ajornament de les 1144 places pel curs 2021, amb la pròrroga de l’actual model d’oposicions fins al 2022, sense canvis en l’accés a la funció pública docent.

També ha parlat de diferents assumptes:

- Que les sentències europees sobre l’abús de l’interinatge del TSJE, les ha de resoldre la justícia espanyola, amb la qual cosa haurem d’esperar a veure com se pronuncia l’Estat.

- El procés d’escolarització es troba aturat, en aquests moments.

- S’haurà de reorientar les infraestructures per la baixada de les previsions econòmiques.

- Farà falta un Pla de digitalització de futur.

- Pel que fa a la promoció i titulació, està pendent que ho defineixi el Ministeri.

- Pel que fa a l’acabament del curs, que de moment serà al juny, depèn del criteri de Salut.

- La incorporació dels alumnes a l’escola serà progressiva.

- S’ha de treballar al primer trimestre del curs 2020-21 tot allò pendent al 3r trimestre d’enguany, per evitar descompensacions.

- L’avaluació final d’aquest curs es farà a partir dels resultats recollits abans de la suspensió de les activitats lectives presencials.

- Les valoracions de l’aprenentatge des de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació de l’alumnat.

 

Aquesta primera ronda l’ha finalitzada la directora general, Rafi Sánchez, comunicant tres bones notícies, dient que:

- Al procés de substitucions del cap de setmana es ficaran totes les places que els centres han demanat, amb la qual cosa les substitucions es retornen al 100%.

- Pel que fa als funcionaris en pràctiques d’enguany, tots aquells pendents de finalitzar el curs de 20 hores de formació i aquells que encara no havien arribat als 5 mesos mínims de pràctiques, quedaran APTES. En aquest sentit sortirà una Resolució possiblement el dissabte 18 d’abril, al BOIB. També es prorroga el curs de riscos laborals, sense data definida, i que no serà vinculant a la superació de les pràctiques.

- Els interins substituts que facin més de 30 dies al llarg de les properes substitucions, seran tutoritzats malgrat que no facin classes presencials.

 

PUNT 1. Pel que fa al procés selectiu, des d’ANPE hem demanat si la data de la primera prova serà al juny o al juliol, per tal de garantir el criteri de salut dels opositors i membres de tribunal, així com exigir també que es coordini amb les mateixes dates que les altres CA, o almenys amb València, per garantir el criteri d’igualtat d’oportunitats.

Es confirma així, que es prorroguen els temaris, i els criteris i ponderacions de les diferents proves, fins al 2022.

Pel que fa a la mesa del mes de setembre, ens congratulam, que es plantegi la calendarització de les oposicions a llarg termini amb un pacte d’estabilitat demanat pels sindicats majoritaris, ANPE i STEI, des de fa anys, i que ara configuram una nova majoria social, que ho farà possible. Aquest fet permetrà la preparació dels opositors, amb temps, una oferta pública escalonada i compatible amb una estabilitat de futur pels interins de l’escola pública. Amb més sentit ara, ja que les previsions econòmiques del futur no són massa alentidores.

 PUNT 2. D’altra banda, pel que fa a les instruccions d’avaluació a final de curs, adjuntam a la notícia “les instruccions que hauran d’aplicar els centres educatius públics i privats en el darrer trimestre del curs 2019/20. Aquestes instruccions recullen especialment els criteris d’avaluació que s’hauran de tenir en compte en aquest període especial a conseqüència de la suspensió de les classes presencials”, elaborades des de la DG de Planificació i Centres, per Antoni Morante i Mª Antònia Serra ahir vespre, per aclarir com han de procedir els centres dels diferents tipus d’ensenyament.

Hem demanat que l’avaluació sigui flexible i que es treballi en un protocol de salut pel proper curs, ja que si les ràtios les hem de mantenir, no podrem establir la distància de seguretat de 2 metres a l’aula, per exemple. Pel que fa a l’inici del curs vinent, que els primers dos mesos serveixin per repassar continguts del tercer trimestre de 2020 i poder garantir una educació igualitària per les dificultats que hagin pogut tenir alguns alumnes amb més dificultats de seguiment.

S’estan elaborant unes instruccions per les escoles oficials d’idiomes i règim especial, que se publicaran més endavant.

 Al torn de paraula, hem demanat que tenim coneixement i preocupació per la “bretxa digital”, i també volem saber com es farà el repartiment de chromebooks i targetes SIM a les famílies que s’han adquirit des d’Educació. Ens han respost que aquest assumpte depèn de la directora general, Amanda Fernández, que no estava present a la reunió.

Per concloure, reivindicar la manca de caràcter negociador d’aquestes darreres meses, que s’estan convertint en merament informatives. Dir que estam d’acord que després d’aquest període caldrà analitzar els resultats per reforçar la formació del sector educatiu amb les eines digitals i l’ensenyament en xarxa, tenint en compte organismes com l’IEDIB i les eines digitals com el chromebook o el Moodle, com a reptes de futur, a més d’estalviar paper, doblers i permetre la modalitat a distància.

 

 ASPECTES DESTACATS DE LES INSTRUCCIONS A LA RODA DE PREMSA:

 -Es manté el calendari escolar, excepte 2n de batxillerat (fins 19 de juny).

-Es manté el calendari de les proves presencials de setembre a ESO. A batxillerat, les proves extraordinàries seran l’1 i 2 de setembre per 2n de batxiller i fins al 3 de setembre pels de 1r.

-L’avaluació final ordinària (juny) l’ha de dur a terme el professorat de l’equip educatiu a partir de les evidències d’aprenentatge recollides abans de la suspensió lectiva presencial.

-La qualificació de les matèries no podrà ser inferior a la qualificació abans de la suspensió presencial però les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves posteriors repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació.

-La repetició de curs, és d’aplicació extremadament excepcional i considerant la més beneficiosa per a l’alumne, flexibilitzant els criteris de promoció i titulació.

-Els alumnes podran recuperar les qualificacions negativesdel curs actual o de cursos anteriorsi augmentar les qualificacions positives que tenien abans de la suspensió. Cada centre ha d’establir els procediments i criteris i adaptar-los a cada situació.

-A l'avaluació final ordinària s'ha de fer una relació dels alumnes que han patit una situació d'especial dificultat.

-Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries s’ha d’elaborar un pla de reforç individualitzat.

-La informació sobre els resultats de l’avaluació es farà arribar a les famílies mintjançant el GestIB.

-S’evitaran canvis dels llibres de text per al curs vinent.

-Els exàmens de l’IEDIB es poden fer de forma telemàtica.

-En el cas de l’FP, poden flexibilitzar la realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT): amb períodes extraordinaris, repartir entre diferents centres de treball, simulacions de tasques laborals al centre i ampliar a empreses de l’entorn.

-Per als alumnes de 1r d’FP, s’habilita un període extraordinari de reforç al setembre, de caràcter voluntari i no avaluable.

-El modul FCT i el nou mòdul de projecte, es qualificarà com a “apte” o “no apte” i no farà mitjana amb la nota final a FPB i a FP de GM.

-S’autoritza la reducció excepcional de la durada del mòdul de FCT a 130 i 220 hores, segons sigui FP Bàsica, o cicle de GM o GS.

-Estudiants de modalitat dual, passaran a la modalitat ordinària en els seus respectius centres educatius.

-En els ensenyaments superiors de Disseny, les pràctiques externes les podran realitzar integrant-les amb el treball fi d'estudis o amb alguna assignatura de perfil pràctic.

instruccions_inf_primaria
instruccions.eso
instruccions_batxiller
instruccions.fp.i.eas