Anpe exigeix al ministeri instruccions clares


16 Abr, 2020

ANPE EXIGEIX AL MINISTERI INSTRUCCIONS CLARES

Després de la roda de premsa de la Ministra, demanam instruccions clares, concises i consensuades amb totes les CA, per minvar diferències i garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat.

Davant la idea, no prou aclarida de promoure un aprovat general per a l'alumnat, des d’ANPE apostam per una avaluació flexible, així com rigorosa i objectiva. Les decisions sobre l'avaluació i promoció de l'alumnat han de recaure en el professorat de cadascun dels grups d'alumnes, que és qui coneix a l'alumnat i té els suficients elements per a prendre les decisions sobre la seva promoció o no, tant pel treballat en els dos primers trimestres, fonamentalment, com pel que es realitzi durant aquest període de confinament. Les decisions de promoció haurien de seguir el principi d'autonomia dels centres i la llibertat de càtedra del professorat.

A més, des d’ANPE plategem que les recuperacions de les matèries pendents es puguin realitzar el mes de setembre i que, de cara a l'inici del curs següent, es dugui a terme una avaluació inicial de diagnòstic per a posar en marxa mesures de reforç des del mes de setembre, destinant els recursos necessaris, amb mesures com a suports i desdoblaments en les matèries necessàries, la qual cosa beneficiaria a tot l'alumnat.

Sobre les decisions de mantenir els centres oberts el mes de juliol, es tracta més aviat d'una mesura de caràcter assistencial i lúdica, ja que en cap cas participaran de les mateixes ni l'equip directiu ni el professorat del centre, ja que seran realitzades per personal aliè a aquest.

Des d’ANPE, volem reconèixer l'enorme tasca feta pel professorat alhora que exigim fer una aposta de futur per minvar la bretxa digital existent.

Vos deixam els punts claus de l’acord de la Ministra, Isabel Celaá:

  • El curs no acaba abans ni més enllà del que s'estableix, el mes de juny, amb l'excepció de l'EBAU. "A l'estiu es donaran suport a activitats de reforç combinades amb activitats lúdiques".
  • Aquest últim trimestre es continuarà amb les eines d'educació per a l'educació a distància.
  • Es flexibilitzarà el currículum, evitant les tasques excessives, amb matèries de repàs i recuperació fins a final de curs.
  • L'avaluació del curs escolar s'adaptarà a l'avaluació contínua de l'alumne, amb caràcter diagnòstic amb avanços i retards dels nins i nines o adolescent tenint en compte el dèficit que hagi pogut produir-se en cadascun dels alumnes pel COVID-19.
  • La promoció del curs serà la normal, la general i ara amb major motiu, tractant de ser equitativa. La repetició del curs serà "molt excepcional" i haurà d'estar "sòlidament justificada".
t_curs_escolar