Publicat el BOIB amb el llistat d'aspirants que han superat el procés concurs-oposició 2019


01 Ago, 2019

Se ha publicat al BOIB el llistat d'aspirants que han superat el concurs-oposició. 

A partir de demà s'obre un termini de 10 dies hàbils per entregar la documentació que la conselleria us demana. 

Us recordam que haureu d'entregar:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos.

b) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent.

c) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica (màster del professorat o CAP) (excepte primària i infantil)

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat.

e) Declaració jurada (Annex 9). 

f) Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen.

g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (en el cas de no haver marcat aquesta casella en el tràmit de baremació)

El podeu tornar a marcar en aquest enllaç.

h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal i baixa mèdica)

Per als aspirants funcionaris públics de carrera, a més dels punts anteriors a), b), c), d), e) i g) han d'entregar:

Una certificació o full de serveis de l’organisme del qual depenguin, on s’han de consignar expressament les dades següents:
- 1r. Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.
- 2n. Nombre d’anys com a funcionaris de carrera.

A més, als documents adjunts disposau d'una explicació d'altres documents que heu de cumplimentar i entregar. Els annexos 1, 3 i model 145 els heu d'entregar si no heu fet feina per l'administració o si voleu canviar alguna dada, els annexos 2 i 9 són d'entrega obligatòria per a tots. 

       Annex 1. Dades bancàries

      Annex 2. Declaració jurada d'incomplatibilitat (obligatori per a tots)

      Annex 3.Dades personals

      Annex 9. Declaració jurada de no haver estat separat de l'Administració Pública (obligatori per a tots)

      Model 145 (IRPF)

documents-oposici-
explicacio_2019
7644