Superació del concurs-oposició 2019: documentació a presentar


19 Jul, 2019

ATENCIÓ OPOSITORS:

Aquells que heu superat el concurs-oposició i heu obtingut plaça, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal
Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu, haureu de presentar la següent documentació:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos.

b) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent.

c) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica (màster del professorat o CAP) 

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat.

e) Declaració jurada (Annex 9). El podeu descarregar en format editable aquí.

f) Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen.

g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (en el cas de no haver marcat aquesta casella en el tràmit de baremació)

h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal i baixa mèdica)

Per als aspirants funcionaris públics de carrera, a més dels punts anteriors a), b), c), d), e) i g) han d'entregar:

Una certificació o full de serveis de l’organisme del qual depenguin, on s’han de consignar expressament les dades següents:
- 1r. Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.
- 2n. Nombre d’anys com a funcionaris de carrera.

SOL·LICITUD DE PLACES:
- Funcionaris en pràctiques: del 26 al 29 de juliol, ambdós inclosos.

Podeu demanar hora per fer el tràmit de sol·licitud de places al telèfon 971461290 (Seu de Palma) o al 600383592 (seu de Manacor).