ATENCIÓ DOCENTS! Comptam amb vosaltres el 4 de desembre.


01 Des, 2018

A continuació deixam el recull de les 10 Raons per votar a ANPE Balears.
1. EQUIPARACIÓ SALARIAL I MILLORA DEL FONS SOCIAL.ANPE reclama per una banda l’equiparació salarial amb la resta de Comunitats Autònomes, considerant com a referent la millor retribuïda, especialment per aquelles que patim el sobrecost de la insularitat i, per altra banda, una millora del fons social pels nostres funcionaris.

2. REDUCCIÓ DE L’HORARI LECTIU DEL PROFESSORAT. ANPE reclama fixar un horari lectiu del professorat màxim per a tot l'Estat, de manera que no pugui superar les 23 hores lectives per als ensenyaments d'Infantil i Primària i de 18 hores lectives per a la resta d'ensenyaments, en compliment de l'Acord Marc, que permeti la conciliació familiar i laboral.

3. REDUCCIÓ DE RÀTIOS D’ALUMNES PER AULA. És necessària una reducció del nombre màxim d’alumnes per aula en tots els ensenyaments i a tots els nivells, tal com s’ha fet a Educació Infantil i primer curs de Primària. A més per al càlcul de la ràtio màxima demanem que es tingui en compte l’alumnat amb més necessitats educatives.

4. CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL DEL PROFESSORAT. Cal una equiparació dels permisos, llicències i excedències del professorat a tot l'Estat, a més d'acabar amb la discriminació existent amb altres empleats públics.

També exigim poder gaudir dels assumptes propis, de les llicències per estudi i de l'any sabàtic, així com considerar la construcció d'habitatges socials per docents a les illes on avui dia són totalment inaccessibles.

5. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. Des d'ANPE apostam per una formació integral al llarg de tota la vida dels docents, que desenvolupi una carrera professional, i permeti la promoció interna dins de l'escola pública.

6. SISTEMA D'ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS. Des d’ANPE demanem un sistema de concurs-oposició més objectiu, coordinat entre les diferents illes, amb temaris oficials amb contingut i proves més objectives. S'ha de seguir valorant l'experiència docent fins al màxim permès per la legalitat i eximir de la fase de pràctiques a aquells docents que ja han exercit la seva tasca docent com a interins durant un temps mínim.

7. MOBILITAT DEL PROFESSORAT. A més de les convocatòries del Concurs General de Trasllats de caràcter estatal, volem que es facilitin les convocatòries de les comissions de servei, per permetre al professorat una mobilitat que s'adapti a les seves necessitats personals.

8. CARRERA PROFESSIONAL I JUBILACIÓ ANTICIPADA. És imprescindible una carrera professional reconeguda dintre d'un estatut docent, amb reconeixement econòmic i administratiu, basada en criteris objectius. Cal potenciar la convocatòria a totes les places d'accés al cos de catedràtics. És imprescindible també fixar un model de jubilació anticipada amb caràcter específic al nostre sector i assegurar la seva continuïtat.

9. PLA DE MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA I AUTORITAT DOCENT. Cal establir un Pla de millora de la convivència en els centres a més d'una normativa amb rang de Llei que desenvolupi el reconeixement d'autoritat pública del professorat en l'exercici de la seva funció per recuperar part del prestigi perdut.

10. PAPER DELS CLAUSTRES I REDUCCIÓ DE LA BUROCRÀCIA. Hem defensat que els claustres mantenguin el seu protagonisme i les competències en el govern i presa de decisions dels centres educatius. Els claustres han de triar al director. A més, cal reduir dràsticament la burocràcia que patim els docents que no ha aturat d'augmentar en els darrers anys. Ara més que mai, cal exigir menys burocràcia i més docència.

Et recordem que ANPE és una opció sindical independent, professional i exclusiva de docents de l'Ensenyament Públic.

#SomDocentSomdelaPúblicaVotaANPE

triptico-portadasanpe-2019
triptico-interior-anpe-2019