Muface. Pots realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària en el mes de gener


02 Gen, 2018

Quan puc canviar d'Entitat d'Assistència Sanitària?

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant al INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi d'Entitat durant el mes de gener de cada any.

Puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per internet?

Sí, a través de la seu electrònica de MUFACE.
És necessari estar en possessió d'un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic.
Si té certificat digital o DNI electrònic, a través de la seu electrònica de MUFACE, es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com al INSS des de l'1 de gener de 2016. (haurà d'explicar, prèviament, amb el nombre d'afiliació a la Seguretat Social).

Com puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per altres mitjans?

Pot acudir a qualsevol oficina de MUFACE. Empleni i ferm l'imprès de canvi de entidadque pot obtenir de la pàgina web o que li facilitaran en la seva oficina de MUFACE. Lliuri-ho amb el document d'afiliació o, si escau, el document assimilat al d'afiliació que té en el seu poder.

Quines entitats han subscrit el concert sanitari?

Les Entitats mèdiques són: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTÀBRIA i SEGURCAIXA ADESLAS. També es pot sol·licitar el canvi al INSS.

En el supòsit de realitzar un canvi ordinari en un any, es pot canviar d'entitat, de nou, en el mes de gener de l'any següent?.

Tots els anys poden sol·licitar el canvi ordinari, tret que obtinguin un canvi extraordinari al INSS i en aquest cas han de romandre cinc anys sense poder realitzar cap canvi.

Es pot triar també el INSS com a entitat prestadora de l'assistència sanitària?

Si es pot triar també el INSS com a entitat prestadora de l'assistència sanitària.

Si una vegada que el mutualista ha canviat d'entitat, consulta el Catàleg de Proveïdors de l'any i veu que el metge o centre, on acudeix habitualment, no figuren en el quadre mèdic de la nova entitat, es pot tornar a canviar d'entitat mèdica?.

“El canvi d'entitat podrà realitzar-se una sola vegada durant el mes de gener i els serveis triats seran per a tot l'any” (excepte que se de alguna circumstància per al canvi extraordinari)

Si el mutualista no té signatura digital i l'horari de les Oficines coincideix amb el del treball. Com pot tramitar-ho si no pot anar personalment?

El mutualista pot autoritzar a un tercer, major d'edat perquè realitzi el canvi en el seu nom. En tal cas, MUFACE exigirà la presentació de l'autorització escrita per tramitar-ho, que inclourà el nom i nombre d'afiliació del mutualista i el nom i DNI de la persona autoritzada.
Es podrà enviar la sol·licitud per fax al Servei Provincial o Oficina Delegada al que està adscrit, a l'efecte de termini de presentació i posteriorment remetre la sol·licitud original per correu, o per qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els que han realitzat el canvi a través de la seu electrònica, quan van a rebre el document d'afiliació actualitzat?

L'Oficina d'Informació al Mutualista els remetrà al seu domicili el document d'afiliació, actualitzat.

Realitzat el canvi ordinari, quin és la data d'efectes del canvi?, haig de demanar també el canvi per als meus beneficiaris?.

Al moment en què es realitza el canvi en l'oficina de MUFACE, o a la seu electrònica si ho ha tramitat amb signatura digital, vostè i els seus beneficiaris ja estan adscrits a la nova entitat i de baixa en l'anterior, sense que existeixin períodes de manca per a cap tipus d'assistència.

Haig de comunicar el canvi a la nova entitat?

MUFACE comunica els canvis realitzats a les Entitats Mèdiques i INSS, així com qualsevol dada necessària per a la prestació de l'Assistència Sanitària i Farmacèutica recollida en el concert sanitari.
Vostè no ha de realitzar cap gestió amb l'Entitat, ja que MUFACE els comunica diàriament les altes de forma telemàtica.

Quan vaig a rebre la targeta sanitària de la nova entitat?

Si ha canviat a una entitat de segur, rebrà al seu domicili la/s targeta/s sanitària/s de la nova entitat en el termini màxim de set dies naturals. En cas de necessitat, pot sol·licitar a l'entitat una targeta sanitària provisional.
Si ha realitzat el canvi a la Xarxa Sanitària Pública (INSS) consulti amb la seva oficina.