Publicat el BOIB dels opositors que han superat el procediment selectiu


05 Ago, 2023

PUBLICAT EL BOIB DELS OPOSITORS QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU

Avui s’ha BOIB la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu.

A partir de l’endemà de la publicació del BOIB disposau de 10 dies hàbils (de dilluns a divendres, els caps de setmana no s’inclouen) per presentar la documentació a qualsevol registre oficial:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos.
b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
c) Fotocòpia del DNI.
d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de "no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals ha estat seleccionat".
f) Declaració jurada.
g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
h) Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat.

La documentació ha d’entregar-se presencialment a un registre oficial, aportant original i fotocòpia, on en el propi registre se realitza la compulsa. En cas d’entregar la documentació a un registre que no sigui la Conselleria, tals documents han d’anar dirigits a la Conselleria d’Educació (DIR3: A04026923).

Si un aspirant no pot acudir, pot realitzar un escrit autoritzant una altra persona a anar-hi en el seu nom, conjuntament amb una fotocòpia del DNI.

Les docents en situació de maternitat poden demanar realitzar la fase de pràctiques en 3 mesos, tal com es recull a la base onzena de la Resolució de les oposicions. Al mes de setembre sortirà una resolució que regularà la fase de pràctiques.

Les declaracions jurades es penjaran a la web de la Conselleria.

Accediu als següents enllaços d’interès: