Tràmit previ de presa de possessió i incorporació al centre


31 Ago, 2022

TRÀMIT PREVI DE PRESA DE POSSESSIÓ, PRESA DE POSSESSIÓ I INCORPORACIÓ AL CENTRE

TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ: avui 31 d’agost és el darrer dia per fer aquest tràmit a través dels següents enllaços:

PRESA DE POSSESSIÓ: l’han de fer els funcionaris de carrera sense destinació definitiva, funcionaris en pràctiques i funcionaris interins (cada vegada que obtinguin una nova plaça).

 • La incorporació al centre i a la presa de possessió s’ha de fer el dijous dia 1 de setembre presencialment al centre adjudicat (excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar).

* Revisa el teu cas per si has d’anar a fer les tasques pendents al 1r de batxiller (exàmens, avaluacions) al centre del curs anterior:

1. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris de carrera:

 • Els funcionaris docents reingressats o aquells funcionaris amb una plaça adjudicada a la mateixa illa on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.
 • Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.
 • Els funcionaris docents amb una plaça adjudicada a una illa distinta on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.
 • A aquests efectes, s'entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

2. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris en pràctiques:

 • Els funcionaris en pràctiques amb plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la pressa de possessió abans de dia 1 de setembre de 2022.
 • La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2022 per a tots els cossos. Els qui en aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.
 • Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.
 • En aquest cas, el funcionari ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre.
 • El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme

3. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris interins

 • Els funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2022 als quals se'ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior després d'haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.
 • Per a aquells funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2022 als quals se'ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenien la destinació el curs anterior s'entén com a causa justificada per a no incorporar-se el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on el funcionari docent tenia la destinació durant el curs anterior, sempre que l'aspirant compleixi les seves obligacions.
 • El funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.
 • La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s'ha fet abans, s'han de produir no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme