Funcionaris en pràctiques: BOIB publicat i entrega de documentació


02 Ago, 2022

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES: BOIB PUBLICAT I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

Ja s'ha publicat al BOIB la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants seleccionats en el procediment selectiu.

Entrega de documentació a un registre oficial: del 3 al 17 d'agost.

La documentació a presentar és:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos. 
b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
c) Fotocòpia del DNI.
d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de “no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat”.
f) Declaració jurada (Annex 8).
g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat (Annex 9).

Vos recordam que si vos afiliau a ANPE, podeu gaudir de diversos avantatges com els descomptes als certificats mèdic.

Si tens dubtes amb els documents passa per una de les nostres seus. No oblidau demanar cita prèvia.

  • Més informació aquí.