Comissió de Serveis per al curs 2021-2022


30 Mar, 2021

COMISSIÓ DE SERVEIS PER AL CURS 2021-2022

Avui s'ha publicada la Resolució al BOIB que regula les comissions de serveis per al proper curs escolar.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa és del 24 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

El tràmit s'habilitarà a la web de la DG de Personal Docent.

Recordau que la comissió de serveis es concedeix per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable, i que únicament es pot desistir a la sol·licitud de comissió de serveis fins al dia 30 de juny de 2021.

Les causes per demanar la comissió de serveis són:

A) Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a les Illes Balears.

1. Per motius personals.

Per aquest punt es podrà sol·licitar una comissió de serveis, tenint en compte allò que s'estableix a la instrucció primera i segona d'aquest annex, per un dels següents motius:

a) Per necessitat d'atendre, transitòriament, un familiar de primer grau que pateixi una malaltia greu o que tengui una discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o que es trobi en una situació de dependència reconeguda, sempre que la distància entre el domicili habitual del familiar i el centre on el funcionari té la destinació definitiva sigui superior a 25 km en el cas de l'illa de Mallorca, 20 km a l'illa de Menorca i 20 km a l'illa d'Eivissa. 

b) Per conciliar la vida laboral i la familiar, en un dels supòsits amb un fill de menys de 6 anys (per raons guarda legal), un fill entre 6 i 16 anys (en situació d'adopció o acolliment), en cas d'embaràs i data de part prevista anterior al dia 31 de gener del 2022.

A més d'acreditar la causa al·legada, la distància entre el domicili habitual del fill o menor i el centre on el funcionari té la destinació definitiva ha de ser superior a 25 km en el cas de l'illa de Mallorca, 20 km a l'illa de Menorca i 20 km a l'illa d'Eivissa. Així mateix, la distància entre el domicili habitual del fill o menor i els centres als quals es demana la destinació en comissió de serveis ha de ser inferior a la corresponent distància susdita per illa. 

c) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d'illa del funcionari que la sol·licita.

2. Per raons de servei en els centres educatius.

Per aquest punt es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre per un dels següents motius, sempre que la dedicació horària del motiu al·legat sigui com a mínim de 4 períodes lectius.

a) Per ocupar places que requereixen d'una titulació específica: places d'ensenyament esportius de règim especial, places perfilades amb titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals, títol professional de la marina mercant (màquines, navegació), carnet d'aplicador de productes fitosanitaris) o un nivell específic d'idioma estranger (B2 de francès o B2 d'alemany) per impartir matèries no lingüístiques.

b) Per ocupar places que no requereixin d'una titulació específica.

3. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

Per aquest punt es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre.

B) Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a un centre públic d'una altra comunitat autònoma o de Ceuta i Melilla dependents del MEFP.

4. Per motius personals

a) Per necessitat d'atendre un familiar de primer grau en els termes descrits a l'apartat 1.a d'aquesta instrucció, sempre que el domicili habitual del familiar sigui a les Illes Balears.

b) Per reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d'edat, a data 1 de setembre de 2021, o del cònjuge o parella de fet sigui a les Illes Balears.

C) Per a funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2020-2021 o 2021-2022 

5. Per formar part d'equips directius o per motius personals:

a) Per formar part d'equips directius dels centres docents.

b) Per conciliació de la vida familiar, en els termes descrits en l'apartat 1.b d'aquesta instrucció.

Per a aquest punt, els centres sol·licitats han d'estar ubicats en la mateixa illa on el sol·licitant té la destinació definitiva.

Recordau que el tràmit es farà exclusivament telemàtic, i necessitau Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital reconegut o Codi d'usuari de personal docent CAIB. Si no teniu encara la Clav@ i la voleu demanar de forma presencial, podeu demanar cita prèvia aquí.


 

comissiÓ-de-serveis-21_22
annex-2-comissió-serveis-2021-2022