Convocatòria de places per a centres educatius que desitgin acollir a un docent estranger per al curs 2021/2022


24 Mar, 2021

CONVOCATÒRIA DE  PLACES PER A CENTRES EDUCATIUS QUE DESITGIN ACOLLIR A UN DOCENT ESTRANGER PER AL CURS 2021/22

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'elaboració d'una relació de centres educatius disposats a acollir, si fos possible, a professorat d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, els Països Baixos, Portugal, el Regne Unit, la República d'Irlanda, Suècia i Suïssa per a la realització d'una estada professional europea en el conjunt del territori de l'Estat espanyol.

Aquest programa té com a finalitat, per als centres educatius, reforçar el conjunt d'accions destinades a afavorir intercanvis culturals, conèixer altres metodologies, així com fomentar l'aprenentatge de llengües estrangeres i la participació en programes educatius europeus.

Podran presentar candidatura aquells centres educatius, sostinguts amb fons públics, que imparteixin ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE).El termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa serà de vint dies hàbils comptats des de l'endemà a la publicació de la present resolució.

Més informació aquí.