Situació dels professors d'FP amb la nova Llei d'Educació LOMLOE


11 Des, 2020

QUINA SERÀ LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC EN LA FUTURA LOMLOE?

El document de la LOMLOE que ha estat aprovat en el Congrés per continuar la seva tramitació al Senat, inclou, com una de les seves novetats respecte al text originari, la integració, en el cos de professors d'ensenyament secundari, de tots aquells docents del cos de professors tècnics de Formació Professional que estiguin en possessió, a l'entrada en vigor de la Llei, del títol de Grau o equivalent. Els funcionaris que no puguin accedir al cos de professors de secundària romandran en el cos a extingir de professors tècnics de formació professional.

Des d'ANPE, ja feia temps que denunciàvem la situació de discriminació que sofria el col·lectiu de professors tècnics de Formació Professional, perquè se'ls exigia per a l'accés, en la pràctica totalitat de les especialitats, el títol de Grau o equivalent més el Màster de formació del professorat, és a dir, els mateixos requisits que la normativa actual contempla per ingressar en el cos de professors d'ensenyament secundari, on s'enquadren també diferents especialitats amb les quals s'imparteixen també mòduls dels cicles formatius.

En les diferents reunions que hem anat mantenint des d'ANPE amb les diferents associacions i plataformes de professors tècnics, hem sostingut i defensat que la solució hauria de passar per la integració en el grup funcionarial A1 i no, com altres sindicats plantejaven, amb la creació d'un complement econòmic, que no seria sinó una solució temporal que no resoldria el problema de la discriminació soferta i que es faria encara més palesa en el moment de la jubilació d'aquest professorat que continuaria pertanyent al grup A2.

Per tant, la solució que planteja la LOMLOE, en el cas que la Llei continuï amb la seva tramitació i sigui finalment aprovada, va en la línia del que ANPE sempre ha defensat, però és una mesura insuficient.

D'una banda, s'oblida del professorat que pertany al cos de professors tècnics d'FP que no tingui, a l'entrada en vigor de la Llei, el títol de Grau o equivalent, relegant-li a quedar-se en el cos a extingir de professors tècnics d'FP, sense donar-los una sortida per tal de poder-se integrar en el cos superior en el futur. I, d'altra banda, en posar de condició que s'integraran en el cos superior a tots els docents del cos de professors tècnics que posseeixin el títol de Grau o equivalent, s'oblida del professorat integrat en els cossos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i en el cos de mestres, que també poden complir amb aquest requisit, la qual cosa suposa una important discriminació a aquest professorat que també pertanyen al grup A2.

Per a ANPE, la futura LOMLOE hauria d'incloure el compromís de la integració de tot el professorat en el grup A1, la reconfiguració dels actuals cossos docents i, en el marc normatiu d'un Estatut de la funció pública docent, regular, a més, l'ingrés i accés d'uns cossos docents a uns altres, una veritable carrera professional, a més de regular i consolidar per Llei un sistema de jubilació anticipada per al professorat.